Se alle vores deklarationer, certifikater og godkendelser

Se alle vores deklarationer, certifikater og godkendelser

EU Fødevaregodkendelse

Jensen Metal har den lovpligtige fødevareregistrering.

Jævnfør Fødevarelovens §26 i Lov nr. 526, samt autorisationsbekendtgørelse nr. 149 skal virksomheder, som har indførelse eller fremstilling af materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, være registreret hos Fødevarestyrelsen.

 Stormosevej

 Teglbækvej

Derfor kan I trygt få produceret jeres komponenter, der er bestemt til kontakt med fødevarer hos os.

Sporbarhed

Såfremt køber forud for ordreafgivelse angiver om, der er særlige krav til sporbarhed enten som ren materiale sporbarhed eller som sporbarhed iht. EU forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, kan Jensen Metal levere den ønskede dokumentation.

Se vores overensstemmelseserklæring.

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø handler om mere end bare at overholde loven og gå med sikkerhedssko. Vi gør en stor indsats for også at bevare et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi har en lang og god tradition for information og åbenhed. Vores seneste besøg fra Arbejdstilsynet gav ingen anledning til reaktioner.

Teglbækvej 18: Besøgt 6. september 2023

Stormosevej 6: Besøgt 4. marts 2024.

Endvidere bakker vi fuldt ud op om FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder og FN's Konvention om Barnets Rettigheder.


Jensen Metal er medlem af Dansk Industri, hvilket også er din garanti for, at vi har ordnede forhold. Se vores medlemskab ved at trykke på logoet. I søgefeltet, som kommer frem, skal du skrive vores navn "Jensen Metal".
 

 

Miljø

Vi gør en aktiv indsats på miljøsiden for at sikre at alle forskrifter og miljøgodkendelser overholdes. Vi arbejder kontinuerligt på

 • at finde metoder og kemikalier, der er mindre belastende for miljøet.
 • at indføre energioptimeringer, der samlet set virker positivt på vores miljø.


Konfliktramte mineraler (Conflict Minerals)

Ingen produkter, som produceres og leveres af Jensen Metal, indeholder konfliktramte mineraler (Conflict Minerals) – Tin, Tantalum, Tungsten, Guld – med oprindelse i Demokratiske Republik Congo (DRC) eller de omkringliggende lande og områder. Download vores deklaration om Conflict Minerals her.

REACH Deklaration

Alle de produkter vi sælger/fremstiller for vores kunder er ikke berørt af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

Et af kravene i forordningen er, at producenter og importører har pligt til at registrere kemikalier/stoffer som de fremstiller eller importerer 1 ton af om året. Et andet krav er at informere kunder, såfremt der er stoffer fra kandidat listen med en koncentration på over 0,1% (w/w) i kundens produkt. Et tredje krav er ikke at anvende stoffer fra listen i annex XVII.

Jensen Metal overholder til dette til fulde, endvidere anvender Jensen Metal ikke leverandører af stoffer og materialer, der ligger uden for EU.

Download vores REACH deklaration her.

RoHS Deklaration

Jensen Metal bekræfter at komponenter, som vi har fremstillet overholder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

Ved anvendelsen af dette direktiv er følgende stoffer (homogene materialer) underlagt begrænsninger, som betyder at der ikke tolereres mere end det maksimale indhold i vægtprocent, der er anført bilag II:

 • Bly (0,1%)
 • Kviksølv (0,1%)
 • Cadmium (0,01%)
 • Hexavalent chrom (0,1%)
 • Polybromerede biphenyler (0,1%)
 • Polybromerede diphenylethere (0,1%)

Download vores RoHS deklaration her.

Samfundsansvar - Corporate Social Responsibility (CSR)


 

CSR betyder også noget hos Jensen Metal. Derfor overholder vi de følgende ti punkter:
Menneskerettigheder

 • Virksomheder skal støtte og respektere beskyttelsen af nationalt erklærede menneskerettigheder
 • Virksomheder skal sikre, at de ikke er inddraget i overtrædelse af menneskerettighederne

Miljø

 • Virksomheder skal støtte et forsigtighedsprincip i forhold til miljømæssige udfordringer
 • Virksomheder skal tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 • Virksomheder skal støtte udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier

 


Arbejdsstandarder

 • Virksomheder skal opretholde friheden til at forsamles og retten til kollektiv forhandling
 • Virksomheder skal støtte udryddelsen af alle former for ufrivilligt og tvungent arbejde
 • Virksomheder skal støtte den effektive afskaffelse af børnearbejde
 • Virksomheder skal udrydde diskrimination i respekt for ansættelse og beskæftigelse

 

Anti-korruption

 • Virksomheder skal arbejde imod korruption i alle dens former, inklusiv afpresning og bestikkelse

Download vores fulde CSR erklæring.

Indberet overtrædelser

Jensen Metal er en ansvarlig virksomhed med en åben kultur, hvor alle kan føle sig sikre og ytre sig, hvis man oplever potentielle brud på lovgivningen. Som udgangspunkt opfordres medarbejdere til at tale med deres nærmeste chef eller et medlem af direktionen i disse situationer, men det er også muligt at benytte whistleblowerordningen.

I whistleblowerordningen kan medarbejdere og andre interessenter i god tro foretage (anonyme eller ikke-anonyme) indberetninger om mistanke om potentielle brud på lovgivningen, herunder forhold som kan påføre Jensen Metal et økonomisk tab eller skade Jensen Metals omdømme.

Læs mere om hvordan du kan indberette en overtrædelse.